Su kaynakları dağıtımından, atık su arıtımına kadar: Su ve Atık Su Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi

Su ve Atık Su Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi, tüm çalışanların ve görevlerin tek bir merkezden yönetilmesini sağlayarak işletmenin tüm kaynak ve süreçlerinin etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. İnsan kaynaklı hataları engeller. Kurumsal kaynaklarda zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanır.

Proje kapsamında verilen hizmet, hem yer altı ve/veya yerüstü kaynaklarından sağlanan içme ve kullanma sularının usulüne uygun dağıtımını, hem de evsel ve endüstriyel atıkların yerleşim alanlarından uzaklaştırılması ve arıtılmasını üstlenen tüm su işletmeleri için gerekli sistemlerin yapım, bakım ve onarım işlerini içermektedir.

2021 yılında Altyapı çalışmalarına başlanarak 2022 yılı sonunda ilk modül devreye alınmıştır.

Denetim ve İzlenebilirliği Sağlamak

İş birimlerinin görevleri Su ve Atık Su Projesi‘nin ortamında yerine getirilir. İşlemler sistem tarafından başlatılır ve sonuçları sisteme girilir. İşlemlerin kimler tarafından, hangi tarihlerde yapıldığı, ne kadar sürede tamamlandığı izlenir. Belirli bir görevle ilgili tüm adımlar baştan sona -ileriye doğru- veya bitişten başlangıca -geriye doğru- tüm geçmişleriyle birlikte izlenebilir Su ve Atık Su Projesi‘nin bu yapısı, şirket içi denetim ve izlenebilirliğe katkı sağlar.

Operasyonu Yönlendirmek, Süreç Yönetimini Sağlamak

Su ve Atık Su Projesi‘nin kullanıcılarını bir sonraki adımla ilgili yönlendirir. İşlemin tetikleyicisi olan ilgili kural oluşmadığı sürece sistem bir sonraki aşamanın çalışmasına izin vermez. Bir sonraki aşamanın kurallarla net bir şekilde tanımlanması durumunda, sistem otomatik olarak iş emirleri oluşturur. Süreci yönetmek için gerekli olan kurallar kurulum sırasında sisteme girilir.

Verimliliği Artırmak

Su ve Atık Su Projesi‘nin tüm işlemleri, iş ve veri yinelemesi yapılmadan gerçekleştirilir. Süreçler sisteme tanımlı kurallara uygun olarak yönetilir. Bu kurallar, firmaların uymakla yükümlü oldukları kanun ve yönetmeliklere göre sürekli güncellenmekte ve yeni direktifler ile firmaların değişen hareket tarzlarına göre uyarlanmaktadır. İşlerin yürütülmesinden elde edilen veriler, kayıp veya tutarsızlık olmadan sisteme kaydedilir. Sistemin bileşenlerinden birinde üretilen verilere diğer sistem bileşenleri tarafından erişilebilir ve kullanılabilir, bu da gereksiz veri tekrarını ortadan kaldırır ve böylece tutarsızlıkla ilgili riskleri önler.

Bu yapı veri erişimini kolaylaştırır. Veri hatalarını telafi etmek için zaman harcanmaz. Raporlar, ek doğrulamaya veya veri kontrolüne ihtiyaç duymadan sistemden otomatik olarak güvenle alınır, böylece işgücü verimliliği ve üretkenliği artar. Su ve Atık Su Projesi‘nin devreye alınmasıyla iş birimlerinin eylem planları daha sistemli hale gelmektedir. Plan yapmayı ve buna göre çalışmayı alışkanlık haline getirmek, hem her bir iş biriminin hem de tüm şirket operasyonunun daha kaliteli olmasını sağlar.

Kayıp ve Kaçakları En Aza İndirgemek

Su ve Atık Su Projesi su dağıtımı ve satışı sırasında karşılaşılan kayıp ve kaçakların giderilmesini amaçlamaktadır. Proje, şirketin teknolojik altyapısının elverdiği ölçüde, sahada çalışan sistemlerden gelen bilgileri anlık olarak takip ederek, tüketim ve tahsilat verilerine göre karşılaştırmalı raporlar hazırlar; teknik ya da ticari kayıp veya kaçağa yol açan nedenleri bildirmek için veri toplar. Su ve Atık Su Projesi toplanan verileri önceden tanımlanmış kurallarla karşılaştırarak, kayıp ve kaçakları ortadan kaldırmak için otomatik olarak iş emirleri oluşturur.

Maliyetleri Düşürmek

Verimliliğinin artması, operasyonel maliyetlerinin düşmesine etki eder. Su ve Atık Su Projesi her bir iş için kullanılan kaynakları (işçilik ve araç kullanım süreleri, malzeme miktarları vb.) izleyerek işletme maliyetlerini belirlemekte ve bunların nedenlerini belirleyerek şirket giderlerini değerlendirmektedir. Sonuçlar iyileştirmeye yönelik olarak raporlanır. Böylece, işlemlerin daha uygun maliyetlerle yapılmasının yöntemleri tanımlanır.

Güvenilirliği Artırmak

İşleyiş, kişisel yorum ve kararlar yerine, ön tanımlı kurallara bağlı yürütülür. Bu sayede; sisteme girilen verilerin ve bu verilerden üretilen bilgilerin kurallara uygun, sağlıklı ve tutarlı olması sağlanır. Çok sayıda kullanıcının erişebildiği modüllerde, verinin ve işlemlerin doğruluğu, sistemde tanımlı iş süreçleriyle, kullanıcıların yetkilendirilmesiyle ve veri erişim-denetim-izleme yöntemleriyle güvence altına alınır. Üretilen bilgiye duyulan güvenle birlikte kurumsal güvenilirlik de artar.

Erişim Yetkileri ve Kullanıcıların İzlenmesi

İşlemler sadece yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir; sistem, kullanıcıların kimliğine ilişkin kayıtları tutar ve işlemlerin saat ve tarih bilgilerini izler. Kullanıcıların hem verilere erişme hem de onaylama yetkisi vardır; herhangi bir yetkisiz müdahale engellenir ve girişim kaydedilir. Gizli veriler, sistem yapılandırma aşamasında tanımlanır; bu verilere erişilebilirlik ile ilgili kullanıcı yetkileri de giriş yapılırken ve/veya güncellenirken tanımlanabilir. Veri tabanı tablolarında yapılan tüm işlemler (yeni kayıt, kayıt değişikliği, iptal), verilerin önceki durumu, işlemi yapan kişi, işlem tarihi, hangi terminalden yapıldığı gibi bilgilerle birlikte loglarda izlenir; yetkili kullanıcılar günlük dosyalarını görüntüleyebilir.

Hedef Kitle

Tüm su ve atık su işletmeleri için kapsamlı Altyapı Yönetim Bilgi Sistemi sunuyoruz. Yeraltı ve/veya yerüstü kaynaklardan temin edilen içme ve kullanma sularının usulüne uygun dağıtımını yapan ve ilgili sistemlerin yapım, bakım ve onarımını yapan işletmelere hizmet vermekteyiz. Ayrıca her türlü evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması ve yerleşim alanlarından uzaklaştırılması için gerekli sistemlerin yapımını, bakımını ve onarımını yapan işletmelere de hizmet vermekteyiz.